صندلی اپن پایه استیل

صندلی اپن مدل راعی یکی از مدل های خوب و پرفروش صندلی بار در دسته بندی صندلی اپن استیل است . این مدل صندلی بلند میتواند به عنوان صندلی آشپرخانه استفاده شود . صندلی باز این مدل صندلی را به قیمت عمده و تولیدی عرضه میکند .